2 % z dane

Občianske združenie ZÁCHRANA je prijímateľom 2 % z dane. 

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu aktivít občianskeho združenia ZÁCHRANA formou poukázania 2 % z dane. Občianske združenie sa angažuje v rámci iniciatívy „AED DO KAŽDEJ OBCE“, je organizátorom konferencie záchranárov RESCUE DAY a súťaže záchranárov RESCUE LESNICA. Hlavným cieľom týchto aktivít je podpora činností rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov záchrannej zdravotnej služby a rozvíjanie vedomostí a zručností v poskytovaní prvej pomoci u zamestnancov integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.

2 % z dane môžete poukázať občianskemu združeniu nasledovnými spôsobmi:

1. Ak ste zamestnaný/á – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – tlačivo nižšie. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla príslušného roka doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

2. Ak si daňové priznanie podávate sami – údaje o občianskom združení vyplníte priamo do tlačiva, na ktorom podávate daňové priznanie.

Informácie o použití poukázaných prostriedkov nájdete v príslušnej výročnej správe o činnosti občianskeho združenia ZÁCHRANA na webových stránkach združenia – www.zachranaoz.sk.

Tlačivo pre rok 2023 nájdete na tomto mieste.

ĎAKUJEME